תרומות

תרומות מישות מדינית זרה:

 תרומות משגרירות ארה"ב בישראל עבור קיום תכנית חינוכית "קורס מודל או"ם" לפי הפירוט הבא:

שנת 2020 שנת 2021 שנת 2022
רבעון 1 – תרומה בסך 27,881 ₪ רבעון 1- תרומה ע"ס 25,339 ₪ רבעון 1-  תרומה ע"ס 48,645 ₪
רבעון 2 – תרומה ע"ס 26,590 ₪ רבעון 3-  תרומה ע"ס 48,660 ₪
רבעון 3 – תרומה ע"ס 55,373 ₪ רבעון 4-  תרומה ע"ס 61,884 ₪