תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובד/ת

דרכא בתי ספר- דו"ח פומבי לשנת 2023

סעיף 2(ד) לחוק שכר שווה לעובד/ת קובע כי ניתוח הנתונים יהיה כזה שלא יאפשר זיהוי של עובדים.

 תנאי סף לכניסה לניתוח נתונים: מספר נשים/גברים מינימלי של 3 בקבוצה.

  • כל העובדים משתכרים מעל שכר המינימום ואינם מקבלים השלמה לשכר המינימום.
  • שכר הברוטו למשרה מלאה של 61.5% מהנשים ושל 61.6% מהגברים נמוך מהממוצע בחברה.
יחס נשים / גברים
שכר ברוטו ממוצע בפועל -6.1%
שכר ברוטו ממוצע למשרה מלאה -5.0%
שכר ברוטו חציוני למשרה מלאה -0.5%

בהתייחס לבחינת יחס שכר של נשים ביחס לגברים – אחוז חיובי משמעו שהשכר הממוצע של נשים גבוה יותר מהשכר הממוצע של גברים ואילו אחוז שלילי משמעו שהשכר הממוצע של גברים גבוה יותר מהשכר הממוצע של נשים.

הצגת הפער

יחס שכר ברוטו נשים – גברים יחס שכר ברוטו חציוני למשרה מלאה נשים – גברים
מס' קבוצה שכר בפועל שכר משרה מלאה
1 -0.7% -1% -8%
2 4.7% -4% -5%
3 2.2% 3% 4%
4 20.9% -2% 6%
5 2.8% 4% 15%
6 5.3% 3% 0%
7 -0.4% -1% 0%
8 -5.0% -7% -7%
9 -5.8% -3% -1%
79 378.9% -13% 4%
80 -14.0% -14% -14

קבוצות חד מגדריות / שמירה על הפרטיות

מספר קבוצה מספר קבוצה מספר קבוצה
10 33 56
11 34 57
12 35 58
13 36 59
14 37 60
15 3 61
16 39 62
17 40 63
18 41 64
19 42 65
20 43 66
21 44 67
22 45 68
23 46 69
24 47 70
25 48 71
26 49 72
27 50 73
28 51 74
29 52 75
30 53 76
31 54 77
32 55 78