מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
[עודכן לאחרונה: 5 בדצמבר 2023]

אנו, דרכא בתי ספר (ע"ר) (להלן: "הארגון", "אנו"), מתייחסים בכבוד לפרטיותך ומחויבים לשמור ולהגן על המידע האישי שאנו אוספים ומחזיקים אודותיך (להלן: "גולש", "נתמך", "אתה"). מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע, צדדים שלישיים אליהם המידע יועבר, וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.
המידע אודותיך ייאסף בעת השימוש שלך באתר הארגון בכתובת: https://darca.org.il/ (להלן: "האתר"), וכן בשירותים השונים הניתנים על ידי הארגון ו/או מי מטעמו, לרבות קבלת תרומות מתורמים שונים (להלן יחד עם האתר: "השירותים").
כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, הארגון אוסף ומעבד מידע אשר נאסף מגולשי האתר, פונים לארגון באמצעותו ותורמים באתר. כמו כן, הארגון עשוי לאסוף מידע אישי נוסף ו/או למטרות אחרות בהסכמת הגולש, במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי דין, לדוגמה לצורך רישומו לקבלת עדכונים וחומרים שיווקיים מטעם הארגון.
לא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך לארגון (אולם ללא מסירתם – חלק מן האפשרויות והשירותים המוצעים על ידנו לא יהיו זמינים לך). ככל ותבחר מרצונך החופשי למסור לארגון מידע אודותיך, הארגון יהא רשאי (אך לא מחויב), לשמור את המידע האמור במאגריו ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

סוגי המידע הנאסף והשימוש במידע
השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, כוללים איסוף של מידע אישי המזהה אותך או אשר ניתן באמצעותו לזהות אותך באופן אישי, לדוגמה, שם, כתובת דוא"ל, כתובת, טלפון ועוד (להלן: "מידע אישי"). כאשר אתה משתמש באתר ובשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן.

 1. מידע אודות תורמים. במידה ובחרת לתרום לארגון באמצעות האתר, אנו נאסוף מידע אישי אודותיך על מנת לעבד את בקשת התרומה בדרך בה תבחר לבצע את התשלום. במקרה זה נאסוף מידע מסוים אודותיך לרבות: גובה התרומה, סוג התרומה (חד פעמית/חודשית) שם, שם משפחה, טלפון, דוא"ל, כתובת ואת פרטי התשלום עמם בחרת לשלם. לדוגמה, אם בחרת לשלם בכרטיס אשראי באמצעות האתר, אנו נאסוף את פרטי כרטיס האשראי שלך (מספר כרטיס, תוקף, 3 ספרות בגב הכרטיס, ת.ז. בעל הכרטיס ושם בעל הכרטיס). במידה ובחרת לשלם בדרך אחרת, לדוגמה באמצעות הוראת קבע, העברה בנקאית, תשלום טלפוני, אפליקציית ביט וכיו"ב, נאסוף את פרטי התשלום הרלוונטיים (לדוגמה, מספר חשבון בנק לביצוע הוראת קבע).  מידע זה ישמש לצורך השלמת הליך התרומה, הפקת תיעוד וחשבונית כדין ושמירת תיעוד זה. כמו כן, ככל ותבצע תרומה לארגון, ובכפוף למגבלות הקבועות בדין, הארגון יהיה רשאי לשלוח לך מעת לעת הודעות שיווקיות. תמיד תוכל להסיר עצמך מקבלת הודעות אלו.
 2. מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר. במידה ותבחר ליצור קשר עם הארגון באמצעות הטופס הייעודי באתר, או כאשר תירשם לכל רשימת דיוור ו/או אירוע, אתה תתבקש למסור את פרטי הקשר שלך, לרבות שם, מספר טלפון, דוא"ל, ונוסח ההודעה שתשאיר. מידע זה ישמש לצורך יצירת קשר עמך ומתן מענה לפנייה כמו גם תיעוד הפעילות השוטפת של הארגון.
 3. נתוני שימוש באתר. בעת השימוש באתר, הארגון עשוי לאסוף נתונים טכניים ו/או אנונימיים אודות גולשי האתר. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של הגולש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי המכשיר בו נעשה שימוש, לרבות: סוג המכשיר, הגדרות שפה, תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את הגולש לאתר. הארגון אוסף ועושה שימוש במידע זה על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית הגולש והשירותים.
 4. מזהים מקוונים.בעת השימוש באתר, הארגון עשוי לאסוף את כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות שימוש ב"עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, שיפור האתר והצעת תכנים מותאמים אישית (לרבות פרסום ממוקד), וכן לצורכי אבטחת האתר.
 5. עוגיות (Cookies) – עוגיות הינן סוג של מזהה מקוון. למידע נוסף לגבי שימוש בעוגיות ראה סעיף להלן.

מעבר למטרות האיסוף המפורטות לעיל, אנו עשויים להשתמש במידע המפורט לעיל גם על מנת למלא אחר דרישות החוק החל, למרות אבטח השירותים, וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.
מידע אנונימי, סטטיסטי ואגרגטיבי
חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או דרך ההתקשרות שלך מול הארגון ישמש אותנו לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, הצגת פרסומות באתר, התאמה של תכנים, שיפור השירותים והיישומים המוצעים בו וכל שימוש מקוון רלבנטי ולגיטימי אחר. מידע כאמור אינו מידע אישי וכן אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך האישיים. זהו מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר, והשימוש בו יהיה למטרות הארגון לפי החלטתו ושיקול דעתו הבלעדיים.

עוגיות (Cookies)
האתר עשוי לעשות שימוש בכלי ניטור כגון "עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, המוטמעים בדפדפן שלך לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):
אתה רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.
ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;
Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

מסירת מידע לצד שלישי
אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול הארגון, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי הארגון, לרבות לצדדים שלישיים המסייעים לנו באספקת השירותים או בתפעול האתר, לרבות יועצים כמו רואי חשבון ועורכי דין, חברות למתן שירותי עיבוד ואחסון מידע, חברות סליקת אשראי וכו';
 • לרשויות ממשלתיות דוגמת רשם העמותות, בהתאם לחובותינו לפי דין, לרבות אך לא רק כמלכ"ר;
 • אם נדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הארגון;
 • אם הארגון יארגן את פעילויותיו במסגרת גוף אחר – לרבות אם יירכש או יתמזג עם גוף אחר – יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל בכל אופן בהפרות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות;
 • על מנת לטפל בסוגיות אבטחה ובטחון או בבעיות טכניות של האתר או השירותים;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל הארגון כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון. הארגון לא יחשוף בפניהם את זהותך ללא הסכמתך;
 • על פי בקשתך או הסכמתך המפורשת.

אבטחת מידע
הארגון עושה כל שביכולתו על מנת לשמור על סודיות המידע של הגולשים והמשתמשים בשירותי הארגון ומשתמש בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע הנאסף ומעובד באתר ובמסגרת מתן השירותים השונים, במטרה למנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח ב- 100% את בטיחות האתר ומערכותינו, והינך מודע לסיכונים אליהם אתה נחשף ומסכים להם.

זכויות נושאי מידע
הארגון מכבד את פרטיותם של הגולשים והמשתמשים בשירותי הארגון ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. הינך רשאי לעיין במידע הנשמר ונאסף אודותיך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) ומצוי אצל הארגון באמצעות פנייה באמצעי הקשר המפורטים מטה או באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.
במידה והמידע אשר שמור אצל הארגון משמש לצורך פניה אישית אל הגולש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הגולש זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי. אנא הרגש חופשי לפנות אלינו בכל בקשה כאמור.
בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות הגולשים, הארגון עשוי לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

משך שמירת המידע
המידע אשר נאסף על ידי הארגון, יישמר על ידי הארגון לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש על מנת שהארגון תעמוד בהתחייבויותיה על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הארגון. המידע אשר נאסף על ידי הארגון כחלק מקבלת תרומות יישמר על ידי הארגון לפרק זמן ארוך בהתאם לנדרש על מנת שהארגון יעמוד בהתחייבויותיו על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הארגון. מחיקת מידע ו/או תיקונו תעשה בהתאם להוראות הדין.

הגבלת גיל
הארגון אינו אוסף במסגרת האתר ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמה הורית. בכל מקרה בו ייוודע הארגון לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 הארגון יעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם הארגון באמצעות פרטי הקשר שלהלן.

העברת מידע
אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. הנך מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר ושימוש בשירותים, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי הארגון מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל בקשר עם העברת מידע מחוץ למדינת ישראל.

צור קשר
דרכא בתי ספר (ע"ר)
כתובתנו: רוקמים 26, מרכז עזריאלי חולון, בניין C
טלפון ליצירת קשר: 03-5135800

שינויים במדיניות הפרטיות
הארגון שומר לעצמו את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים השונים אותם מציע הארגון לאחר הצגתם של מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווים את הסכמתך לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם. במידה והארגון יבצע שינויים אשר, לשיקול דעתו של הארגון, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, הארגון ינקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.